Společně pro budoucí generace
image-user16421-1681252643JDWgf.png

Obchodní podmínky

vydané v souladu s ust. § 1751 zákona č. 89/2012, občanského zákoníku

 

obchodní společnosti

NATUREPROTECTION GROUP s.r.o.

IČO: 17366640

se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, Praha 1

vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 370699

 

Kontakt:

telefon: +420 730 587 857 
adresa: Rybná 716/24, Staré Město, Praha 1

e-mail: info@futureenergy.cz  

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Pro účely těchto obchodních podmínek jsou použity následující definice:

„Dárek“

plnění Provozovatele Podporovateli, který uzavřel Smlouvu v případě, že Podpora přesáhla určitou částku, Dárek slouží jako podpora marketingu, nejedná se o přímé protiplnění ze Smlouvy, darování Dárku je založeno na samostatné darovací smlouvě dle bodu 5.1 Obchodních podmínek;

„GDRP“

nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů;

„Občanský zákoník“

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění ke dni účinnosti těchto Obchodních podmínek;

„Obchodní podmínky“

tyto obchodní podmínky;

„Podpora“

peněžní či nepeněžní hodnota darovaná Provozovateli Podporovatelem v rámci  na základě Smlouvy;

„Podporovatel“

osoba, která uzavírá Smlouvu s Provozovatelem a která mu daruje Podporu, a v případě užívání Webových stránek se myslí Podporovatelem též uživatel Webových stránek bez ohledu na to, zda uzavřel Smlouvu;

„Provozovatel“

obchodní společnost NATUREPROTECTION GROUP s.r.o., IČO: 17366640, se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 370699;

„Smlouva“

darovací smlouva uzavíraná mezi Provozovatelem a Podporovatelem dle § 2055 Občanského zákoníku, na jejímž základě Podporovatel jako dárce daruje Podporu Provozovateli jako obdarovanému, aby ji mohl použít k realizaci Záměru;

„Soutěž“

soutěž, ve které Podporovatel, který uzavřel Smlouvu, může vyhrát Výhru;

„Transparentní účet“

transparentní bankovní účet č. ú. 123-8092910277/0100 vedený u Komerční banky;

„Účet“

uživatelský profil či uživatelský účet Podporovatele vytvořený na Webových stránkách

„Újma“

majetková či nemajetková újma;

„Výhra“

nepeněžní hodnota, která slouží jako výhra v Soutěži;

„Webová stránka“

webové stránky společnosti Provozovatele na adrese www.futureenergy.cz ;

„Záměr“

záměr, který bude Provozovatel Podporou podporovat či realizovat, obecně podpora životního prostřední, blíže je specifikován v čl. 3 Obchodních podmínek.

1.2. Obchodní podmínky upravují smluvní vztahy vznikající mezi Provozovatelem a Podporovatelem uzavřením Smlouvy či návštěvou Webových stránek. 

1.3. Podporovatel se zavazuje seznámit se s aktuálním zněním Obchodních podmínek při registraci či následným přihlášením k Účtu a před uzavřením Smlouvy. Každý, kdo jakkoliv užívá Webové stránky, má pak povinnost se před jejím užitím seznámit s těmi právy a povinnostmi, které pro něj plynou z Obchodních podmínek ohledně užívání Webových stránek. 

1.4.Obchodní podmínky jsou za podmínek § 1751 Občanského zákoníku nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva se uzavírá v českém či anglickém jazyce dle volby Podporovatele.  

1.5. Obchodní podmínky se vztahují na Podporovatele nehledě na skutečnost, zda je spotřebitelem dle § 419 Občanského zákoníku či nikoliv. A to vyjma ustanovení, ve kterých je výslovně uvedeno či z jejichž kontextu plyne, že se vztahují pouze na Podporovatele, který je či není spotřebitelem. Hovoří-li Obchodní podmínky o spotřebiteli, je tím myšlen spotřebitel ve smyslu § 419 Občanského zákoníku.

1.6. Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat ve Smlouvě. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.

 

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY A POSKYTNUTÍ PODPORY

2.1 K uzavření Smlouvy dochází písemně:

a) v listinné podobě; nebo 

b) prostřednictvím Webových stránek.

2.2 Uzavření Smlouvy je dobrovolné. Podporovatel se na základě Smlouvy zavazuje Provozovateli darovat Podporu ve výši uvedené ve Smlouvě. Uzavírá-li Podporovatel Smlouvu prostřednictvím Webových stránek, bude Smlouva uzavřena odesláním Podpory dle bodu 2.6 Obchodních podmínek. Výše Podpory je rovna odeslané částce. 

2.3 Provozovatel vystaví za poskytnutou Podporu daňový doklad. Smluvní strany ve smyslu ust. § 26 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů souhlasí s použitím daňového dokladu v elektronické podobě.

2.4 Podporu se Provozovatel zavazuje užít k realizaci Záměru v souladu s čl. 3 Obchodních podmínek. 

2.5 K uzavření Smlouvy prostřednictvím Webových stránek si Podporovatel musí na Webových stránkách vytvořit Účet. 

2.6Podporu Podporovatel zašle na Transparentní účet. Bude-li Smlouva uzavřena prostřednictvím Webových stránek, je Podporovateli vygenerován QR kód obsahující platební údaje, jehož prostřednictvím Podporovatel uhradí Podporu. QR kód s platebními údaji bude Podporovateli zaslán i na uvedený e-mail. Odesláním platby dle vygenerovaných platebních údajů (obsažených v QR kódu) dává Podporovatel najevo svůj souhlas s Obchodními podmínkami, na to je patřičným způsobem upozorněn. 

2.7 Minimální výše Podpory s ohledem na administrativní či jiné náklady Provozovatele se zpracováním Podpory je stanovena na 50 Kč. 

2.8Obchodní podmínky jsou k dispozici Podporovateli před uzavřením Smlouvy. V případě uzavření prostřednictvím Webových stránek Provozovatel zašle po uzavření Smlouvy Obchodní podmínky i na uvedený e-mail Podporovatele v PDF či jiném trvalém formátu. To neplatí, neuvedl-li e-mail nebo nebyl-li e-mail správný. 

2.9Není-li ve Smlouvě sjednáno jinak, uzavřením Smlouvy Podporovatel souhlasí s tím, že se bude účastnit Soutěže dle čl. 5 Obchodních podmínek. Svůj souhlas může Podporovatel kdykoliv odvolat. 

2.10 Podpora bude zasílána a zpracovávána na Transparentním účtu. Detaily transakcí vztahujících se k Transparentnímu účtu jsou nalezeny na následující url adrese: https://www.kb.cz/cs/transparentni-ucty/123-8092910277. 

2.11 V případě, že Podpora dosáhne částky 100.000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), uvede Provozovatel Podporovatele na Webovou stránku v sekci hlavních partnerů. Provozovatel za tímto účelem vyzve Podporovatele po poskytnutí Podpory k udělení souhlasu, zejména aby:

a) udělil Provozovateli souhlas s umístěním svého jména a příjmení, jedná-li se o fyzickou osobu, a obchodní firmy či názvu, jedná-li se o podnikající fyzickou osobu či právnickou osobu, na Webovou stránku do sekce hlavních partnerů;

b) udělil Provozovateli souhlas se zpracováním osobních údajů pro tento účel, to neplatí, není-li Podporovatel fyzická osoba; a

c) udělil Provozovateli bezúplatnou, odvolatelnou, nevýhradní, místně a časově neomezenou licenci k užití jeho loga nebo obdobného obrazového označení; je-li logo nebo obdobné obrazové označení chráněno ochranou známkou, uděluje licenci k této ochranné známce; v rámci licence dle tohoto bodu je Provozovatel oprávněn užit logo, ochrannou známku nebo obdobné obrazové označení pouze pro účel vystavení nebo uvedení Podporovatele na Webové stránce v sekci hlavních partnerů.

V případě, že Podporovatel odmítne souhlas udělit, Provozovatel jej na Webové stránce nebude uvádět. Podporovatel je oprávněn kdykoliv souhlasy dle tohoto bodu odvolat zcela nebo z části, a to oznámením Provozovateli. Odvolání souhlasu je účinné třetím dnem po doručení oznámení Provozovateli. V takovém případě Provozovatel údaje o Podporovateli z Webových stránek odstraní či upraví tak, aby Podporovatel byl zobrazován jen v tom rozsahu, v jakém se zobrazením souhlasí. Na odvolání licence se výše uvedené použije obdobně. Na uvedení či zobrazení informace o Podporovateli na Webové stránce nevzniká Podporovateli právní nárok.

 

3. ZÁMĚR

3.1 Provozovatel má v plánu realizovat následující Záměr:

a) vystavět první kombinovanou elektrárnu na území České republiky, která bude složena výhradně z menších větrných a fotovoltaických elektráren. A tímto krokem dokázat, že je možné snáze rozšířit obnovitelné zdroje energie a odlehčit tak životnímu prostředí;

b)spolupracovat s předními kvalifikovanými odborníky při naplnění cílů pod písm. a); a

c) podporovat ochranu životního prostředí, a to zejména v oblasti snižování zátěže životního prostředí při výrobě energie.

3.2 Podporovatelé berou na vědomí, že zejména vzhledem k ekonomické a technické složitosti se Záměru nemusí Provozovateli podařit dosáhnout, a to ani v případě, že Provozovatel vyvine za tímto účelem maximální možné úsilí.

3.3 Na základě Smlouvy se Provozovatel zavazuje Podporu použít k podpoře či dosažení Záměru. Porušením této povinnosti není, nepodaří-li se Záměru dosáhnout z důvodů:

a)nedostatečných financí, zejména protože souhrn Podpor nebo Podporovatelů byl vzhledem k Záměru nedostatečný;

b)nedostatečnosti současné technologie k dosažení Záměru;

c) legislativní překážky, nebo překážky v podobě rozhodnutí nebo neudělení souhlasu či licence orgánu veřejné moci;

d) vyšší moci či jakékoliv jiné překážky, která objektivně bránila v dosažení či podpoře Záměru. 

3.4 Použitím Podpory k podpoře či dosažení Záměru ve smyslu první věty bodu 3.3 je i použití podpory za účelem úhrady následujících nákladů vynaložených v přímé souvislosti se Záměrem:

a) provozních nákladů (např. mzdy, materiálové náklady, náklady na údržbu a opravy, náklady na provozní služby, např. vedení účetnictví, mezd, IT, cloud a podobně, náklady na licence, pojištění či daně…); 

b) nákladů na právní, účetní či jiné poradenské služby; 

c) nákladů na marketing.

Provozovatel informuje Podporovatele, že primárními investicemi z Podpor bude koupě vhodného pozemku pro realizaci Záměru, koupě větrných elektráren, koupě potřebného elektrotechnického vybavení, projektová dokumentace Záměru, úřední výdaje či administrativní náklady (povolování atd.), náklady spojené s výstavbou Záměru, náklady na elektrickou přenosovou soustavu či náklady na pojištění.

3.5 Použitím Podpory k podpoře či dosažení Záměru ve smyslu první věty bodu 3.3 je i použití podpory za účelem nákupu Dárku. Náklady na Dárek nepřesáhnou 20 % Podpory a budou vynaloženy jen v případě, že Podporovateli na Dárek vzniklo právo v souladu s bodem 5.1 Obchodních podmínek. Pokud nevznikne Podporovateli právo na Dárek (např. nepožádá o něj), bude tato částka rovněž použita k podpoře Záměru.

 

4  Registrace, profil, příhlášení a některÁ nastavení 

4.1 Registrace Podporovatele probíhá prostřednictvím příslušného webového formuláře na Webových stránkách. Na základě řádné registrace prostřednictvím Webových stránek vzniká uživateli Účet, k tomu může přistupovat a upravovat jej. Registrace Podporovatele je podmíněna skutečností, že poskytne Podporu v alespoň minimální výši dle bodu 2.7 Obchodních podmínek. 

4.2Účet obsahuje:

a)základní informace o Podporovateli; 

b) informace o poskytnutých Podporách; a

c) kontakt nebo informaci, kde si Podporoval může zažádat o Dárek.

4.3 Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout fiktivní, podvodné či duplicitní registrace Podporovatelů a rovněž registrace, které dle uvážení Provozovatele porušují právní řád České republiky, etická pravidla a dobré mravy, Obchodní podmínky nebo oprávněné zájmy třetích osob či Podporovatele. Provozovatel je oprávněn kdykoliv v budoucnu odmítnout či zrušit registraci Podporovatele, který bude splňovat některou z podmínek ve větě první.

4.4 Při registraci je Podporovatel povinen uvádět správně, pravdivě a úplně všechny údaje. Údaje uvedené v Účtu je Podporovatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené v Účtu Provozovatel považuje za správné, pravdivé a úplné. 

4.5 Svou registrací Podporovatel prohlašuje, že se seznámil se Zásadami zpracování osobních údajů a Informacemi o zpracování cookies.

4.6Přístup k Účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Účtu. Umožňuje-li to Provozovatel, je možné založit Účet či se do něj poté přihlásit prostřednictvím přihlášení ke službě třetí strany (např. Facebook, Google+ atd..). Podporovatel není oprávněn umožnit užívání Účet třetím osobám.

4.7 Podporovatel může údaje uvedené v Účtu kdykoliv měnit, upravovat a aktualizovat, případně celý Účet zrušit na základě žádosti zaslané Provozovateli v písemné formě, prostřednictvím e-mailu či prostřednictvím k tomu určených ovládacích prvků na Webových stránkách (jsou-li dostupné).  

4.8 Aby mohl Podporovatel využívat funkcionalit a služeb Webové stránky v plném rozsahu, musí používat některé technologie či možnosti prohlížeče, např. mít povolený Java Skript či cookies. 

4.9 Podporovatel je povinen užívat Webové stránky pouze ke stanovenému účelu a způsobem obvyklým, tzn. prostřednictvím prohlížeče a uživatelského rozhraní.

 

5 dárek, soutěž a výhra

5.1V případě, že Podporovatel 

a)splňuje podmínky dle bodu 5.3 Obchodních podmínek; 

b) jeho Podpora dosáhne určené částky; a 

c) kontaktoval Provozovatele s tím, že si přeje obdržet Dárek,

Provozovatel uzavře darovací smlouvu s Podporovatelem a daruje mu Dárek. Podporovatel bere na vědomí, že Provozovatel jej nebude za tímto účelem sám kontaktovat. Minimální částka Podpory k tomu, aby si Podporovatel mohl vybrat konkrétní Dárek je uvedena na Webových stránkách v přehledu Dárků.   

5.2 Provozovatel je oprávněn pořádat Soutěž. Všichni Podporovatelé, kteří uzavřeli Smlouvu a poskytli Podporu, se Soutěže účastní soutěže automaticky v případě, že splňují bod 5.3 Obchodních podmínek. V Soutěži má Podporovatel možnost získat Výhru. 

5.3Právo na Dárek, účast v Soutěži či poskytnutí Výhry je podmíněno tím, že:

a) se Podporovatel na Webových stránkách registroval a Podporu vč. její výše tak lze ověřit a spojit s konkrétním Podporovatelem; 

b) Podporovatel sdílel na svém Facebooku příspěvek z klientské sekce Webových stránek, to neplatí v případě práva na Dárek;

c) Podporovatel od Smlouvy neodstoupil nebo Smlouva jinak nezanikla;

d) Podporovatel nezrušil Účet;

e) Provozovatel neobdržel oznámení Podporovatele, že se nepřeje účastnit se Soutěže, že si nepřeje Výhru, nebo že si nepřeje obdržet Dárek; 

f)při registraci Podporovatel uvedl a jeho Účet obsahuje pravdivé údaje;

g) Podporovatel neporušil Smlouvu.

5.4 Soutěž není hazardní hrou ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách. Soutěž je založena na bázi veřejného losování.

5.5 Seznam Výher a přehled Dárků je uveden Webových stránkách.

5.6 Dárky či Výhry Provozovatel poskytne Podporovateli elektronicky, je-li to možné vzhledem k povaze Dárku či Výhry. Není-li to možné, zašle Dárek nebo Výhru Podporovateli prostřednictvím poskytovatele poštovních či kurýrních služeb dle svého výběru. Náklady na přepravu k Podporovateli hradí Provozovatel.

5.7 Dárky či Výhry Provozovatel poskytne Podporovateli ve lhůtě přiměřené vzhledem k povaze Dárku nebo Výhry, a to zpravidla do 14 dnů od vyhlášení Podporovatele, který vyhrál Výhru, nebo od doručení žádosti o Dárek Provozovateli, nejdéle však do 30 dnů od tohoto okamžiku. Lhůty zde uvedené je Provozovatel oprávněn prodloužit o nezbytně nutnou dobu, kdy trvá vyšší moc nebo existuje jiná objektivní překážka, pro kterou není možné Dárek či Výhru doručit.

 

6 Odstoupení od smlouvy

6.1Tento článek se vztahuje jen na Podporovatele, který je spotřebitelem. 

6.2Uživatel má právo odstoupit od Smlouvy do 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy bez udání důvodu.

6.3 Odstoupení od Smlouvy může Podporovatel zasílat mimo jiné na adresu sídla Provozovatele či na adresu elektronické pošty Provozovatele. Pro účely odstoupení od Smlouvy může Podporovatel využít tento vzorový formulář.

6.4 V případě odstoupení od Smlouvy se Smlouva ruší a Provozovatel vrátí Podporu Podporovateli, kterou od něho na základě Smlouvy přijal. Provozovatel vrátí peněžní prostředky v hodnotě Podpory do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od Smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je od Provozovatel přijal, tj. zpravidla převodem na účet, a není-li to možné, vrátí je způsobem, jaký je k tomu vhodný či jakým požaduje Podporovatel. 

6.5 Byl-li Podporovateli v rámci Smlouvy poskytnut Dárek či Výhra, jsou poskytnuty s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy kteroukoli stranou, je Podporovatel povinen poskytnutý Dárek či Výhru vrátit. Není-li vrácení Výhry nebo Dárku dost dobře možné, zejm. s ohledem na povahu Dárku či Výhry, je Podporovatel povinen nahradit Provozovateli jeho obvyklou cenu.

 

7 práva z vadného plnění

7.1 Vzhledem k povaze Smlouvy a vzhledem k faktu, že ze strany Provozovatele nedochází k žádnému protiplnění, nemá Podporovatel práva z vadného plnění. Dalo-li by se však v konkrétním případě chování Provozovatele považovat za vadné plnění ve smyslu § 1914 a násl. Občanského zákoníku, má Podporovatel práva dle § 1921 a násl. Občanského zákoníku. 

7.2Podporovatel nemá žádné práva z vadného plnění k Dárkům či Výhrám.

7.3Vzhledem k povaze Smlouvy Provozovatel neposkytuje žádnou záruku za jakost. Záruka není poskytnuta ani k Dárkům či Výhře.

 

8 Ochrana osobních údajů a zpracování cookies

8.1Informace o zpracování osobních údajů Podporovatele, který je fyzickou osobou, jsou obsaženy v Zásadách ochrany osobních údajů.

8.2Informace o zpracování cookies jsou obsaženy Informace o zpracování cookies.

 

9 trvání smlouvy

9.1Vzhledem k povaze Smlouvy trvá Smlouva do okamžiku, kdy Provozovatel obdrží Podporu od Podporovatele. Některá práva a povinnosti přetrvávají nadále, a to:

a) právo Podporovatele, který je spotřebitelem odstoupit od Smlouvy dle bodu 6 Obchodních podmínek;

b) práva a povinnosti Podporovatele a Provozovatele vztahující se k užívání Webových stránek; 

c) práva a povinnosti Podporovatele a Provozovatele vztahující se k Účtu; 

d)práva a povinnosti Podporovatele a Provozovatele vztahující se k Dárku, Soutěži či Výhře; a

e) další práva a povinnosti z jejichž povahy plyne, že mají přetrvat i nadále. 

9.2 Smlouva v celém rozsahu zaniká vždy:

a) základě vzájemné dohody;

b) odstoupením ze zákonných důvodů či z důvodů stanovených ve Smlouvě nebo Obchodních podmínkách.

9.3 Podporovatel může dát kdykoliv jednostrannou výpověď i bez uvedení důvodu ohledně práv a povinností uvedených v bodu 9.1 písm. c) a d) Obchodních podmínek. V takovém případě bude jeho Účet zrušen a nebude se účastnit Soutěže. 

9.4Odstoupit od Smlouvy mohou smluvní strany za podmínek Smlouvy či Obchodních podmínek. Smluvní strany mohou odstoupit od Smlouvy i v případě, že tak stanoví zákon.

 

10 Omezení odpovědnosti PROVOZOVATELE

10.1 Podporovatel bere na vědomí, že Webová stránka či jeho Účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu Webových stránek či hardwarového a softwarového vybavení Provozovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích stran. Podporovatel rovněž nenese odpovědnost za nedostupnost Webové stránky či Účtu, která bude způsobena okolnostmi mimo sféru vlivu Provozovatele (např. výpadek internetového připojení či elektrické energie, živelní pohromy, útoky na technická zařízení Provozovatele či třetích stran, porušení povinností Podporovatele v oblasti zabezpečení a tak dále. Provozovatel ani nenese odpovědnost za Újmu, vadné plnění či prodlení, které vznikne v souvislosti s takovými událostmi.

10.2 Provozovatel poskytuje Podporovateli Webovou stránku v režimu „AS-IS”. Provozovatel ve vztahu k Webovým stránkám, jeho činnosti, Záměru či k způsobu a možnosti jeho dosažení neposkytuje žádné záruky jakéhokoli druhu (např. správnosti, úplnosti, funkčnosti, faktické možnosti). 

10.3 Provozovatel dále nezaručuje a nemůže zaručit výsledky své činnosti, zejména dosažení Záměru.

10.4 Odpovědnost Provozovatele se řídí výlučně ustanoveními Obchodních podmínek. Všechna práva, která v nich nejsou výslovně přiznána, jsou bez ohledu na jejich právní důvod vyloučena. Podporovatel se tímto v maximálně možné míře určené obecně závaznými právními předpisy vzdává práv z vadného plnění Provozovatele plynoucího ze smluvního vztahu, práv z prodlení Provozovatele a práv na náhradu Újmy vůči Provozovateli, která by mu v příčinné souvislosti s užíváním Webových stránek či služeb mohla vzniknout. 

10.5 Vyloučení odpovědnosti za Újmu dle předchozího bodu se neuplatní v případě, kdy je Podporovatel slabší smluvní stranou (tj. zejména pokud je spotřebitel), v případě úmyslu nebo hrubé nedbalosti ze strany Provozovatele či v případě újmy na přirozených právech člověka. 

10.6 Provozovatel je oprávněn kdykoliv a bez předchozího upozornění pozastavit či zrušit Webovou stránku či jakékoliv její části, jakož i ukončit podporu Záměru. 

 

11 právo provozovatele na jednostranou změnu obchodních podmínek a ceníku

11.1Obchodní podmínky je Provozovatel oprávněn v přiměřeném rozsahu jednostranně měnit. Změny Obchodních podmínek Provozovatel písemně či prostřednictvím e-mailu oznámí Podporovatelům. Podporovatel má právo do 10 dnů ode dne doručení oznámení Provozovatele o změně Obchodních podmínek s touto změnou vyslovit souhlas, nebo tuto změnu odmítnout a současně vypovědět z tohoto důvodu Smlouvu, takto podaná výpověď se vztahuje jen přetrvávající práva a povinnosti dle bodu 9.1 písm. c) a d) Obchodních podmínek.  Smluvní strany si sjednávají, že nedoručení včasné výpovědi Podporovatele se změnou Obchodních podmínek je vyjádřením souhlasu Podporovatele se změnou Obchodních podmínek. 

11.2 Tam, kde tento článek hovoří o Obchodních podmínkách, mají se na mysli též všechny jejich přílohy, přehledy (např. přehled Dárků či Výher) či dokumenty v nich uvedené. 

 

12 KONTROLA PROVOZOVATELE, MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ, STÍŽNOSTI

12.1 K podnikání je Provozovatel oprávněn na základě živnostenského oprávnění. Činnost Provozovatele nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad (https://www.rzp.cz/).

12.2 Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/). 

12.3Kontrolu dodržování právních předpisů na ochranu spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Česká obchodní inspekce je subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů plynoucích ze Smlouvy se spotřebitelem či z těchto Obchodních podmínek.

12.4 V případě, že dojde mezi Provozovatelem a Podporovatelem, který je spotřebitel, ke vzniku spotřebitelského sporu ze Smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Podporovatel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát   oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

12.5Případné stížnosti vyřizuje Provozovatel prostřednictvím svého kontaktního e-mailu uvedeného v úvodu těchto Obchodních podmínek. Podporovatel, který je spotřebitelem, se dále může obrátit na subjekty uvedené výše v tomto článku. Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu, např. Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. (adresa: Tř. Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové, web: www.konzument.cz, email: spotrebitel@regio.cz, telefon: +420 495 215 266).

12.6Pro podání stížnosti týkající se Smlouvy a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů lze rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

12.7Provozovatel není ve vztahu k Podporovateli vázán žádnými kodexy chování.

 

13 rozhodné právo a řešení sporů

13.1 Smluvní strany se výslovně dohodly, že veškeré spory, které by v budoucnu vznikly ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně sporů ohledně její platnosti, výkladu, realizace či ukončení, práva z tohoto právního vztahu přímo či nepřímo vznikající, otázky právní platnosti tohoto právního vztahu, otázky práv s výše uvedenými právy souvisejícími, a to i v případě, že tato Smlouva bude neplatná, zrušena nebo od ní bude odstoupeno, budou nejprve řešeny smírnou cestou na zásadách poctivosti a dobrých mravů. V případě neúspěchu smírného řešení budou spor řešeny v rámci soudního řízení před soudy České republiky. V případě Podporovatele, který je podnikatelem, se Smluvní strany ve smyslu § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, dohodly, že příslušný bude Městský soud v Brně či Krajský soud v Brně v závislosti na věcné příslušnosti. 

13.2 Na tyto Obchodní podmínky, stejně jako na právní vztahy založené Smlouvou se použije české právo s vyloučením kolizních ustanovení. V žádném případě se nepoužije Úmluva OSN o mezinárodní koupi zboží a Úmluva OSN o promlčení při mezinárodní koupi zboží. Kromě výše uvedených ustanovení v Obchodních podmínkách se vylučuje aplikace § 557, § 558 odst. 2., § 1765 a 1766 Občanského zákoníku. Je-li Podporovatel podnikatelem, vylučují tímto Smluvní strany výslovně aplikaci § 1799 a 1800 Občanského zákoníku. Volbou práva není vyloučena ochrana spotřebitele poskytnutá mu právem státu, kde má spotřebitel své obvyklé bydliště.

13.3 Je-li Podporovatel podnikatelem, sjednávají si Smluvní strany, že se nepoužijí obchodní podmínky Podporovatele. 

 

14 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1 Smlouva může být měněna pouze na základě písemných dodatků Smlouvy po vzájemné dohodě Smluvních stran. Změna či zrušení Smlouvy v jiné než písemné formě se výslovně vylučuje. Změna ujednání o formě změny či zrušení Smlouvy může být učiněna také pouze písemně (tzv. kvalifikovaná doložka o změně formy). Smluvní strany pro účely změny obsahu Smlouvy nechtějí být vázány běžnou emailovou komunikací. 

14.2Provozovatel je oprávněn kdykoliv postoupit své peněžité pohledávky ze Smlouvy za Podporovatelem na třetí osobu, s čímž Podporovatel uzavřením Smlouvy souhlasí.  

14.3Veškerá práva a pohledávky Provozovatele za Podporovatelem vyplývající ze Smlouvy, z jejího porušení či z bezdůvodného obohacení Podporovatele v případě neplatnosti, nicotnosti či zrušení Smlouvy, se promlčují ve lhůtě 10 let ode dne, kdy právo mohlo být Provozovatelem uplatněno poprvé.

14.4Veškerá ujednání Smluvních stran, emaily, komunikace a další projevy vůle Smluvních stran obsažené mimo text Obchodních podmínek či Smlouvy jsou ve vztahu k těmto Obchodním podmínkám či Smlouvě irelevantní. Smluvní stany tímto projevují vůli k uvedeným zdrojům při výkladu jejich úmyslu nepřihlížet.

14.5Smluvní strany tímto deklarují, že ke dni uzavření Smlouvy mezi nimi nevznikla žádná praxe, která by mohla být považována za relevantní.

14.6Pro vztahy vyplývající ze Smlouvy či se Smlouvou související vylučují Smluvní strany aplikaci obchodních zvyklostí.

14.7Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení Smlouvy či Obchodních podmínek není dotčena platnost ostatních ustanovení Smlouvy či Obchodních podmínek. Na ustanovení Smlouvy a těchto Obchodních podmínek se v případě pochybností hledí spíše jako na platné než jako na neplatné. Pokud by jakékoliv z ustanovení Smlouvy či Obchodních podmínek mělo být nebo se mělo stát neplatným nebo neúčinným, zavazují se Smluvní strany toto bezodkladně nahradit ustanovením novým, kterého smysl se bude co možná nejvíc blížit smyslu a hospodářskému účelu nahrazovaného ustanovení.

14.8Není-li v těchto Obchodních podmínkách výslovně stanoveno jinak, nebo si tak Smluvní strany písemně neujednají, nepovažuje se žádný závazek Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy za fixní závazek ve smyslu § 1980 odst. 1 Občanského zákoníku.

14.9V případě, pokud je Smlouva nebo její část uzavřena v českém a zároveň i v jiném jazyce, rozhodující je text Smlouvy nebo její části v českém jazyce, to platí i o Obchodních podmínkách. Uzavírá-li se Smlouva jen v jednom jazyce, je vždy závazné znění Smlouvy a Obchodních v tomto daném jazyce.

14.10Podporovatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Podporovateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Podporovatel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

14.11 Smlouva či její kopie je k dispozici u Provozovatele v elektronické kopii. 

14.12 Obchodní podmínky nabyly účinnosti dne 12.4.2023.

 

V Praze dne 12.4.2023.

(00:00)
Nastavení soukromí a cookies 🍪

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

Následující volbou souhlasíte s našimi zásady ochrany osobních údajů a cookies. Svá nastavení můžete kdykoli změnit.